Clubreglement

Bij lidmaatschap van de badmintonclub 'B.C. Stekene vzw' verklaart men dit reglement te hebben gelezen en goedgekeurd.

 • De club beoogt het uitoefenen en het propageren van de badmintonsport in een geest van fair-play en sportieve karaktervorming.
 • De club is toegankelijk voor iedereen die de leeftijd van 7 jaar heeft bereikt, ongeacht zijn of haar politieke of ideologische overtuiging.
 • Elk badmintonseizoen duurt 11 maanden, vanaf 1 augustus tot en met 30 juni.
 • Het inschrijvingsgeld wordt aan de tarieven van de sporthal, en andere sportieve noodzakelijkheden, aangepast en wordt bij aanvang van het seizoen aan ieder lid meegedeeld.
 • Het inschrijvingsgeld wordt onder geen enkele voorwaarde terugbetaald.
 • Het bestuur van B.C. Stekene vzw is niet verantwoordelijk voor ongevallen. Elk lid moet zich persoonlijk, langs de club om, laten verzekeren.
 • De club sluit elk lid aan bij Badminton Vlaanderen. 
 • Elk lid zorgt voor eigen materiaal (racket en shuttles).
 • Elk lid is verplicht zich te houden aan de regels en reglementen van de diverse zalen.
 • Het bestuur is gemachtigd alle maatregelen te treffen, teneinde een goed verloop van het seizoen te verzekeren.
 • Het bestuur bestaat uit minimaal 3 personen namelijk voorzitter, secretaris en penningmeester,
 • Het mandaat is 3 jaar geldig. De bestuursleden worden verkozen bij algemene meerderheid van de aanwezige stemmen.
 • Het opbouwen van de netten is een taak van de spelers. Dit gebeurt met alle respect voor materiaal en volgens de geldende reglementering.
 • Bij het verlaten van de zaal nagaan of er eventueel al netten kunnen opgeruimd worden. Eventueel gemaakt afval verwijderen uit de zaal en in de gepaste afvalcontainers in gang droppen (lege drankverpakkingen, shuttles...)
 • Wanneer er met veren shuttles gespeeld wordt, geeft iedere speler een shuttle. De resterende shuttles worden na de wedstrijd verloot. 

 Dit reglement werd opgesteld op de stichtingsvergadering van 28 juni 1979 en aangepast op de bestuursvergaderingen van 15 april 1997, 8 juli 1999, 6 september 2005 en 8 juli 2015.